Group members

Chinese has seven major language groups of which the Mandarin language group forms the largest group. The Mandarin group consists of a wide range of dialects in the northern, central, and western regions. The Cantonese dialects are spoken in Hong Kong, Guangdong, Southern Guangxi Zhuang Autonomous Region, parts of Hainan, Macau, and in many overseas settlements. The Hakka (Kejia) languages are spoken in Guangdong, southwestern Fujian, Jiangxi, Hunan, Yunnan, Guangxi, Guizhou, Sichuan, Hainan, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, many overseas Chinese communities, and in pockets throughout Southeast Asia. Most of the inhabitants of the south central region, in Hunan use the Xiang dialects, also known as Hunanese. The Min dialects are spoken in most of Fujian, large areas of Taiwan and Hainan, parts of Eastern Guangdong and the Leizhou Bandao Peninsula, and in areas of Southeast Asia. Most of the people living in Jiangxi, eastern part of Hunan, and the southeastern corner of Hubei use the Gan dialects. The majority of the inhabitants of Zhejiang, as well as people living in southern areas of Jiangsu and Anhui, speak the Wu dialects. The Wu dialects share marginal mutual intelligibility with the Mandarin and Gan dialects.

 

Character Mandarin Cantonese Hakka Min Old Chinese
ji1 (yī) jat7 (jat1) jit7 ʦit⁷ (chit8) 'jit75
ɚ⁵ (èr) ji6 (ji6) ngi5 ʣi⁶ (ji7) ngij / ʒɿ⁵
san1 (sān) ʃa:m¹ (saam1) sam1 sam¹ (saN1) sa^m
niau³ (niǎo) niu⁴ (niu5) tiau1 niau³ (chiau2) tíau   ³
fei1 () fei1 () pui1 hui1 () pj+j

[Previous][Next]

(c) 1994 - 2008 Chineselanguage.org
Contact us